Gayrimenkul Sözlüğü

Gayrimenkul alım veya satımı ile ilgili sık sık karşılaşacağınız bazı terim ve sözcüklerin anlamlarını bu sayfadan öğrenebilirsiniz.

Aile Konutu nedir?
Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur.
Buna göre; yerleşim yeri, bir ailenin sürekli kalmak niyetiyle oturduğu yerdir. Bir ailenin aynı zamanda birden fazla yerleşim yeri olamaz. 

Demek ki, bir ailenin birden fazla aile konutu olamaz.

Bir aile pek çok yerde ev, yazlık, dağ evi v.s. sahibi olabilir, ancak bunlardan sadece birisi medeni kanunun aradığı anlamda aile konutudur. 
Tapudaki vasfı dükkan, işyeri gibi vasıflar olan yerler aile konutu olamaz.

MK 194. Maddeye göre; "Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir. Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur."
Özellikle emlakçı arkadaşların dikkatli olmaları gerekir. Pazarlanması için kendilerine getirilen dairenin kaparosunu alınıp mal sahibine kaparosu verilirken eşindende aynı anda satışına muvafakat ettiğine daire el yazısıyla bir muvafakat yazısı yazdırılıp imzalatılarak almak en doğru bir işlem olacaktır.
Aile reisi sorumluluğu teminatı nedir ?
Aynı evde ikamet eden sigortalı ve ailesinin, mesken içinde üçüncü şahıslara bir kaza sonucu verebilecekleri ölümlü ve ölümsüz bedeni ve maddi zararlar belli oranlarda teminat altına alınır.
Akit nedir?
Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet tanzimine tabi işlemine denir.
Alternatif ikametgah değişikliği masrafları ve kira kaybı teminatı nedir?
Bir hasar sonucu sigortalı konutun kullanılamaz hale gelmesi durumunda, teminatta belirtilen süre dahilinde başka bir konuta taşınılabilir. Hasarlı ve sigortalı konutun tamiri ve yeniden inşası yapılırken kullanılan diğer konutun kullanma maliyeti ise poliçede belirtilmiş teminat bedeli dahilinde karşılanır.
Apartmanın bahçesi otopark haline getirilebilir mi?
Mimari projede belirtilmediği taktirde bahçenin otopark haline getirilmesi olanaksızdır. Ancak kat malikleri ittifakla karar verirlerse mümkün olabilir.
Bahçe tek bir kat maliki tarafından kullanılabilir mi?
Bahçe normal şartlarda ortak kullanıma açık bir bölümdür. Ancak özel durumlar söz konusu olabilir. Örneğin binanın arka bahçesi zemin kattadır ve bahçeye geçiş sadece katta oturan kat malikinin evinden sağlanmaktadır. Böyle durumlarda, yani ayrı bir geçiş yeri olmayan apartmanın arka bahçesinin kat maliklerinden birisi tarafından kullanılmasını yasaklayan herhangi bir yasa hükmü yoktur. Tabii ki eğer yönetim planında özel hüküm varsa bahçe (veya ortak yer) bir veya birkaç bağımsız bölüme tahsis edilebilir.
Cins Tashihi nedir?
Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazı niteliğinin değiştirerek, bir başka nitelikteki tapu kütüğünde tescil edilmesine denir.
DASK nedir?
Zorunlu Deprem Sigortası kısaca DASK; mesken, ev, bağımsız bölüm nitelikli yerlerin, depreme karşı, yetkili sigorta şirketleri tarafından sigortalanmasıdır.
Devre Mülk nedir?
Belirli devrelerde kişilerce kullanılarak belirli zaman içinde diğer halk sahiplerine devredilen mekana denir.
Emlak Beyanı nedir?
Şahıs, kurum ve kuruşlarca sahibi oldukları gayrimenkulleri ispatlayarak (tapu örneği) bulundukları bölgedeki bağlı oldukları belediyelere tapu örneği ve kimlik fotokopisi ile verilen ve karşılığında alınan belgeye denir.
Emsal ve kaks nedir?
Kaks (katlar alanı kat sayısı)
Taks (taban alanı kat sayısı)
Emsal (aynı adada ki imar uygulamsı kaks anlamındadır)
İnşaat Ruhsatı Nasıl Alınır?
Yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gereklidir. Belediyeler veya valiliklerce ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir. Eksik veya yanlış olduğu takdirde; müracaat tarihinden itibaren on beş gün içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlışları yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç onbeş gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir.
İntifalı mülkiyet nedir?
Mülkün ölünceye kadar kullanma ve faydalanma hakkıdır. Bu hak ölümle düşer veya rızai feragat ile düşer.
İpka nedir?
Hisseli devirlerde, devredilen hisseden ayrı olarak malikin uhdesinde (üzerinde) kalan mülkiyet payı demektir.
İpotek nedir?
Mevcut olan veya ileride olacak bir alacağın sağlanabilmesi için taşınmazın teminat olarak gösterilmesidir.
İskan nedir?
İskan oturma izni, yapı kullanım izni olup, gayrimenkulün tasdik edilmiş projesine uygun yapılıp bitirilmesi durumunda ilgili belediyece verilen bir belgedir ki aslında suyun, elektriğin, doğal gazın, telefon ve kanalizasyon gibi hizmetlerinin bu belgeden sonra verilmesi gerekir. Ama işler hiçte böyle yürümemiştir.